دستگاهی کلاسیک


پیانوی ایرانی ترومبون
سه تار ترومپت
ویلن ایرانی ویلن
نی ویولا
کمانچه هورن
ریکوردر