——— ابوا ———

گروه الف:
مرحله مقدماتی
G. Telemann, Twelve Fantasia, No. 1 in A Major, TWV 40:2
مرحله نهایی: یکی از دو قطعه ی زیر انتخاب و اجرا شود
D. Cimarosa: Concerto for Oboe and Strings in C (all movements)
G. F. Händel: Concerto No. 3 in g minor for Oboe and String Orchestra (all movements)

گروه ب:
مرحله مقدماتی
E. Krenek: Sonatina for Oboe solo (all movements)
مرحله نهایی: یکی از دو قطعه ی زیر انتخاب و اجرا شود
J. N. Hummel: Introduction, theme and variations, Op.102
Poulenc: Sonata for Oboe and Piano

گروه ج:
مرحله مقدماتی
C. P. E. Bach: Sonata in g minor for Oboe Solo, Wq 132/ H 562 (all movements)
مرحله نهایی: یکی از دو قطعه ی زیر انتخاب و اجرا شود
E. Bozza: Fantaisie Italienne for Oboe and Piano (all movements)
H. Dutilleux: Sonata for Oboe and Piano (all movements)

——— پیانو ———

گروه الف
مرحله مقدماتی
Cramer – Etude no. 49 in d minor
Bach – Prelude and Fugue in F# major book 1 no. 13
مرحله نهایی
Beethoven – Rondo a capriccio in G major op. 129

 

گروه ب
مرحله مقدماتی
Chopin – Etude op. 10 no 8 in F major
Shostakovich – Prelude and Fugue no. 18 in f minor
مرحله نهایی
Beethoven – Theme and 32 Variations woO. 80 in c minor

 

گروه ج
مرحله مقدماتی
Rachmaninov – Etude Tableau op. 33 no. 6  in e flat minor
Mendelssohn – Prelude and Fugue op. 35 no. 1 in e minor
مرحله نهایی
Beethoven – Polonaise op. 89 in C major

——— ترومبون ———

گروه الف:
مرحله مقدماتی
Sigmund Hering NO.13 FROM 40 progressive Etudes for Trombone
مرحله نهایی
Carl Maria von Weber, Romance

گروه ب:
مرحله مقدماتی
Sigmund Hering NO.30 FROM 40 progressive Etudes for Trumpet
مرحله نهایی
Nikolai Rimsky-Korsakov, Trombone Concerto

گروه ج:
مرحله مقدماتی
Sigmund- Hering NO.35 FROM 40 progressive Etudes for Trumpet
مرحله نهایی
Ferdinand David, Trombone Concertino,Op.4 (1st movement)

——— ترومپت ———

گروه الف:
مرحله مقدماتی
Sigmund Hering NO.13 FROM 40 progressive Etudes for Trumpet
مرحله نهایی
Guillaume Balay, Andante and Allegro

گروه ب:
مرحله مقدماتی
Sigmund Hering NO.24 FROM 40 progressive Etudes for Trumpet
مرحله نهایی
Johann Sebastian Bach, Arioso from Cantata BWV 156

گروه ج:
مرحله مقدماتی
Sigmund- Hering NO.34 FROM 40 progressive Etudes for Trumpet
مرحله نهایی

Franz Joseph Haydn: Trumpet Concerto In E Flat Major

 

 

——— فلوت ———

گروه الف:
مرحله مقدماتی
Arthur Honegger
Danse de la Chevre
مرحله نهایی
Gabriel Faure
Fantaisie Op.79

گروه ب:
مرحله مقدماتی
Eugene Bozza
Image Op.38
مرحله نهایی
Cecile Chaminade
Concertino Op.107

گروه ج:
مرحله مقدماتی
Jean Rivier
Oiseaux Tendres
مرحله نهایی
Henri Dutilleux
Sonatine pour flute et piano

——— کلارینت ———

گروه الف:
مرحله مقدماتی
Agostino Gabucci, 30 Studi per Clarinetto, No. 8/11/13
مرحله نهایی
Karl Stamitz, Concerto in F Major (3 movements)
Carl Maria von Weber, Concertino in Eb Major

 

——— گیتار ———

گروه الف:
مرحله مقدماتی
Coste 25 Etudes OP-38
مرحله نهایی
Villa-Lobos Choro No. 1

گروه ب:
مرحله مقدماتی
N. Coste, Op. 38
مرحله نهایی
Tonadila Tedesco

گروه ج:
مرحله مقدماتی
N. Coste, Op. 38
مرحله نهایی
William Walton

——— هورن ———

گروه الف:
مرحله مقدماتی
MAXIME-ALPHONSE No.13 from 200 New Studies for Horn, Book 1
مرحله نهایی
Josef Gabriel Rheinberger, Horn Sonata in Eb Major, Op.178(1st movement)

گروه ب:
مرحله مقدماتی
MAXIME-ALPHONSE No.11 from 200 New Studies for Horn, Book 2
مرحله نهایی
Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto No 3 in E flat major, K447

گروه ج:
مرحله مقدماتی
MAXIME-ALPHONSE No.16 from 200 New Studies for Horn, Book 3
مرحله نهایی
Richard Strauss, Concerto for Horn, No.1, Op.11

 

——— ویولا ———

گروه الف:
مرحله مقدماتی
Bartolomeo Campagnoli, Caprice No. 18
مرحله نهایی
Jacques Féréol Mazas, Etude No. 42
Khandoshkin, Concerto in C Major (2nd & 3rd Movements)
Christian Bahc, Viola Concerto (2nd & 3rd Movements)
Carl Friedrich Zelter, Viola Concerto in Eb Major (3rd Movement)
Johann Baptist Vaňhal, Viola Concerto in C Major (1st Movement)

گروه ب:
مرحله مقدماتی
Max Reger, Suite in g minor (3rd and 4th Movements)
مرحله نهایی
Bartolomeo Campagnoli, Caprice No. 31
George Frideric Handel, Concerto in b minor (1st Movement)
Antonín Dvořák, Sonata in g minor (3rd & 4th Movements)
Carl Maria von Weber, Andante e rondo ongarese

گروه ج:
مرحله مقدماتی
Johannes Palaschko, Etude No. 7 (Molto vivace)
مرحله نهایی
Johann Sebastian Bach, Suite No. 2, Sarabande & Gigue
Niccolò Paganini, Sonata per la Grand Viola in Eb Major
Carl Maria von Weber, Theme and Variations (with cadences, transcription for viola by Vadim Borisovsky)
Béla Bartók, Viola Concerto (3rd Movement, Allegro vivace)
Ernest Bloch, Suite in G Major (3rd & 4th Movements)

 

——— ویلن ———

گروه الف:
مرحله مقدماتی
Ottokar Novacek: Moto Perpetuo 
مرحله نهایی
Rodolphe Kreutzer, Etude No. 31 in c minor
Giovanni Battista Viotti, Concerto No. 22 in a minor (1st Movement without Cadence)
Charles-Auguste de Bériot, Fantaisie ou “Scène de ballet,” Op. 100

گروه ب:
مرحله نهایی
Rodolphe Kreutzer, Etude No. 35 in Eb Major
Dmitri Kabalevsky, Concerto in C Major, Op. 48 (1st Movement)
Eugène Ysaÿe, Sonata No. 2, “Obsession,” Op. 27

 

 

——— سه تار ———

گروه ب:
مرحله مقدماتی
پیش‌درآمد بیات ترک، ساختۀ محمدحسن عذاری، به روایت غلامحسین بیگجه‌خانی

گروه ج:
مرحله مقدماتی
قطعه نوروز 63، حسین علیزاده

——— کمانچه ———

گروه الف:
پیش درآمد ماهور – مرتضی نی داوود
رنگ راک – نورعلی برومند

——— نی ———

گروه الف:
دوضربی دشتی (حسن کسایی)
گروه ب:
پیش‌درآمد بیات ترک (حسن کسایی)
چهار مضراب بیات ترک (ابوالحسن صبا)